THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm bổ sung

Ngày công bố

22/04/2021

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

03/2022

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

22/04/2021

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

23/02/2021

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

13/10/2021

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

23/08/2023

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

23/08/2023

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

03/11/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Số công bố

011/S.O.C/2020-HSCB Phin F3

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Số công bố

010/S.O.C/2020-HSCB Phin F2

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Số công bố

009/S.O.C/2020-HSCB Phin F1

Ngày công bố

20/08/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

10/06/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

10/06/2020

Nhóm sản phẩm

Thực phẩm thường

Ngày công bố

13/12/2019