THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Cà Phê Arabica Hoà Tan Sấy Lạnh Probiotic

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm bổ sung

Ngày công bố

22/04/2021

Cà Phê Arabica Hoà Tan Sấy Lạnh

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

22/04/2021

Cà Phê Hoà Tan 3 in 1

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

23/02/2021

Cà Phê Hoà Tan 1 in 1

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

13/10/2021

Cà Phê Phin Đậm Đà

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Đà Lạt Special

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

03/11/2020

SHIN Blend

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Số công bố 

031/S.O.C/2020-HSCB SHIN Blend

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso Classico

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Phin Classico

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Cà Phê Phin Giấy

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Đà Lạt Blend

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Khe Sanh Blend

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Sơn La Blend

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Pleiku Robusta

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

A Lưới Blend

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso Robusta Honey

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso E-MT

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso E3

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso E2

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso E1

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Phin Robusta Honey

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

20/08/2020

Phin F-MT

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Số công bố 

012/S.O.C/2020-HSCB Phin F-MT

Ngày công bố

20/08/2020

Phin F3

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Số công bố 

011/S.O.C/2020-HSCB Phin F3

Ngày công bố

20/08/2020

Phin F2

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Số công bố 

010/S.O.C/2020-HSCB Phin F2

Ngày công bố

20/08/2020

Phin F1

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Số công bố 

009/S.O.C/2020-HSCB Phin F1

Ngày công bố

20/08/2020

Espresso Classic

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

10/06/2020

Phin Classic

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

10/06/2020

Việt Nam Collection

Nhóm sản phẩm 

Thực phẩm thường

Ngày công bố

13/12/2019