Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN ROBUSTA HONEY – 1KG

193.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F3 – 1KG

250.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F2 – 1KG

232.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN F1 – 1KG

215.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSICO – 1KG

240.000VND

Cà Phê Pha Phin Cho Quán

PHIN CLASSIC – 1KG

172.000VND
1900571557