ESPRESSO ROBUSTA HONEY - 1KG
PHIN ROBUSTA HONEY - 1KG
Cà Phê Phin Giấy
Phin Classic
602000
Cà Phê Đặc Sản Khe Sanh Blend (200gr)
Hạt Điều Lafooco vị Rang Muối (200gr)
Phin Nhôm Mạ Màu Đen
Ly Sứ
499000
Cà Phê Đặc Sản Đà Lạt Blend (200gr)
Phin Nhôm Mạ Màu Đen
Ly Sứ
399000
Cà Phê Đặc Sản Đà Lạt Blend (200gr)
Cà Phê Phin Giấy Đổi Mới
Ly Sứ
249000